• صندوق
  • درباره ی ما

    سامانه اینترنتی صندوق، با حمایت ستاد توان افزایی و حمایت از سازمان های مردم نهاد شورای اسلامی شهر تهران و مشارکت موسسه حمایت از کودکان کم شنوا و ناشنوا(محکن) در جهت ایجاد فضایی مناسب و مساعد برای نمایش و فروش محصولات مشاغل خانگی، معلولین، تولیدکنندگان داخلی و کارآفرینان این مرز و بوم ایجاد گردیده است.